فراخوان مقاله

زن‌تایمز نویسندگان به همکاری قلمی دعوت می‌کند. این رسانه متعهد است که، با هدف آگاهی‌دهی به مردم و تقویت گفتمان دموکراتیک و حقوق‌بشری در کشور، مقالات تحلیلی‌ـ‌انتقادی را با شرایط زیر منتشر کند.

شرایط پذیرش مقاله:

محور مقاله افغانستان و مسائل مربوط‌‌به آن باشد.

موضوع مقاله باید مربوط‌‌به زنان، دگرباشان، محیط‌زیست، اقلیت‌ها و مهاجران باشد.

مقاله باید به‌لحاظ موضوعی جدید باشد یا دست‌کم زاویه‌ای تازه‌ و در نتیجه دریافت و پرداختی تازه از یک موضوع قدیمی را عرضه کرده باشد.

مقاله روی یک ایدۀ اصلی و یا موضوع واحد‌ متمرکز باشد، دارای ساختار و تقسیم‌بندی منطقی (عنوان‌ها و زیرعنوان‌ها) باشد و توانسته باشد ابعاد موضوع را جزئی‌نگرانه بررسی کند.

باید ساده و روان باشد تا برای همۀ مخاطبان قابل‌فهم ‌باشد.

اصل کپی‌رایت ‌و ارجاع‌دهی حرفه‌ای را رعایت کرده باشد.

مقاله نباید قبلاً در جای دیگری منتشر ‌شده باشد و یا ‌برای چاپ به جای دیگری فرستاده ‌شده باشد.

مدیریت زن‌تایمز مقالۀ دریافت‌شده از نویسندگان را ارزیابی و پذیرش و رد آن را به آنها ابلاغ خواهد کرد.

اگر ‌مقاله به اصلاح جزئی یا کامل نیازمند باشد، به نویسنده بازگردانده می‌شود.

مقاله در فایل ورد فرستاده شود و ترجیحاً از ۸۰۰ واژه کمتر و از ۱۶۰۰ واژه بیشتر نباشد.

زن‌تایمز در ویرایش نگارشی و حرفه‌ای مقالات دست باز دارد.

ارسال مقاله به معنای نشر آن در‌ زن تایمز نمی‌‌باشد و در صورت تصمیم به انتشار در نوبت قرار خواهد گرفت.

دربارۀ نویسنده:

نویسنده معرفی کوتاه از خود شامل نام و نام خانوادگی، سطح تحصیل و رشتۀ تحصیلی، تلفن و ایمیل خود را در فایلی جداگانه ضمیمۀ مقاله کند.

یادآوری:

به ‌مقاله‌ها و تحلیل‌های نویسندگان زن اولویت داده می‌شود.

در صورت درخواست نویسنده، مقاله با نام مستعارِ او نیز منتشر خواهد شد.

زن‌تایمز، با هدف حمایت از حق‌مؤلف، برای نویسندگان حق‌الزحمۀ مناسب در نظر می‌گیرد.

نویسندگان مقاله‌های خود را به‌صورت فایل مستقل به این نشانی الکترونیک بفرستند: opinion@zantimes.com